Nabożeństwo pięciu pierwszych     
  sobót miesiąca

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi
 Wprowadzenie
 
1. Wielka obietnica
 Siedem lat po zakończeniu Fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze
 Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było          
 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
 10 grudnia 1925r. Objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała
 jej cierniami otoczone serce.
 Dzieciątko powiedziało:
 
"Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami,            
 którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez 
   akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.
 Maryja powiedziała:
 
"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie   
  przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi   
 radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami           
 potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w
 pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden
 Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
 różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia."

 2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
 
" Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się           
 Niepokalane Serce Maryi: Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, Przeciw Jej Dziewictwu, 
Przeciw Jej Bożemu
 Macieżyństwu, Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę,
 a nawet nienawiść  wobec nieskalanej Matki, Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej 
świętych wizerunkach.

 
Warunki:
 
 
Warunek 1
 Spowiedż w pierwszą sobotę miesiąca.
 
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w  
sobotę i prosiła, aby spowiedż święta mogła być osiem dni ważna.
 Jezus odpowiedział:"Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie               
przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi."
 Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego serca Maryi. W kolejne
 pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu  zniewag, o których mówił
 Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

 Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
 Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać 
 przebaczenie za popełnione grzechy, a szczególnie za te, którymi świadomie lub
 nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedż wyjedna
 Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce
 Maryi zatriumfowało wśród nas.
 Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, bądź
 miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu
 Sercu Maryi.

 Warunek 2
 Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca.
 Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić
 taką lub inną modlitwę:
 Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za
 grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić        
 wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i blużnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać
 Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dla dlatego, że Cię kocham, uczynie wszystko, co tylko w mojej mocy
 abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt
 wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co         
 mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze
 bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu
 i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której            
 Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

 Warunek 3
 Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca.
 
Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:
 "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
 i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia."
 Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone
 Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go jak zwykle różaniec, z tym,
 że w "żdrowaś Maryjo..." po słowach"...i błogosławiony owoc żywota              
 Twojego, Jezus" włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:

 Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane poczęcie!
 Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
 Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
 Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
 Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa 
 do Ciebie!

 
Warunek 4
 Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma                 
 tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

 
( Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą 
 radosną)
 1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
 Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie   
 Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę
 na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.
 2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk. 1,26-38). Odczytaj 
tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.
 3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. 
 Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
 a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
 b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny.
 c. rozważ wcielenie Syna Bożego.
 4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
 Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie
 Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z  
 wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.
 5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe:
 Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego
 wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.
 ( źródło - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej...Krzeptówki - Zakopane )
   Powrót do strony głównej
copirith (C) piotr 2009